Työ- ja päivätoiminta

Tandemin työ- ja päivätoiminta on 16-35-vuotiaille nuorille vahvalla tuella toteutettua palvelua. Päivätoimintaryhmässä on kaksi ohjaajaa kuutta nuorta kohden ja työtoimintaryhmässä yksi ohjaaja kuutta nuorta kohden. Toiminnan kantavana ajatuksena on, että jokainen osaa ja pystyy osallistumaan ja oppimaan. Jokaisen tavoite on tehdä oma parhaansa, sopeutua ryhmään sekä kokea ja oivaltaa uutta. Jokainen on tervetullut taloon juuri sellaisena kuin on. Meillä on kaikille tilaa olla ja hengähtää tai toimia ja touhuta.

Toiminnan ajatuksena on, että Tandemi ei ole kenellekään loppuelämän pysäkki vaan ponnahduslauta kohti vähemmällä tuella pärjäämistä. Asiakasryhmämme nuorissamme on kuitenkin mukana myös heitä, joilla tulee aina diagnoosiin ja muihin haasteisiin liittyen olemaan tarve enemmän tuettuun toimintaan ja sen järjestämiseen rauhallisessa ympäristössä ilman suuren ryhmän painetta ja valtavaa aistiärsyke tulvaa. Tandemi tarjoaa työ- ja päivätoiminnallaan myös heille mahdollisuuden pärjätä ja saada onnistumisen kokemuksia haasteistaan huolimatta. Tällöin tavoitteena on löytää keinoja hallita omaa käyttäytymistä ja oloa niin että ryhmässä oleminen ja toimiminen mahdollistuvat. Tandemissa väljät tilat, pienryhmät ja osaavat ohjaajat mahdollistavat toiminnan joustavuuden ja räätälöimisen.

Päivä- tai työtoimintaryhmään kuuluvan nuoren ja perheen kanssa tehdään kokonaisvaltainen tilanteen ja palveluiden kartoitus, psykososiaalisen toimintakyvyn kattava arviointi sekä jatkosuunnitelma tuen tarpeesta ja laadusta. Nuoren kanssa tehdään tutustumis- ja harjoittelukäyntejä mahdollisiin jatkopaikkoihin. Verkostotyöskentelyssä opittu ja koettu tieto siirretään tuleville tukena toimijoille. Siirtymävaihe suoritetaan asteittain ja saattaen.

Ota yhteyttä

Päivätoiminta

Tandemin päivätoiminta on sisällöltään toimintakykyä ylläpitävää ja ryhmässä olemisen sekä oman käyttäytymisen hallitsemisen taitojen tukemiseen painottuvaa. Päivätoiminnassa tavoitteena on löytää 
yksilöllinen yhdistelmä erilaisia ryhmä- ja yksilötoimintoja ja tulevaisuudessa sijoittua vaikkapa suurempaan päivätoimintaryhmään. Päivätoiminnassa tekeminen on sisällöltään muun muassa arjen taitojen ylläpitämistä, itsensä ilmaisemisen ja kommunikaation tukemista, luku- ja kirjoittamistaitojen ylläpitämistä sekä monipuolista käsillä tekemistä.

Jokaisen päivätoimintaryhmäläisen päivätoimintapäivien määrä sekä päivien sisältö suunnitellaan yksilöllisesti tarpeen ja toimintakyvyn mukaan.

Työtoiminta

Tandemin työtoiminta on erilaista, monipuolista ja joustavaa sekä sisällöltään nuorille suunnattua. Pienen ryhmän ja yksilöllisen suunnitelmallisuuteen, arviointiin, verkostoitumiseen ja jalkautumiseen perustuvan työskentelyn kautta nuori saatetaan asteittain kohti 
jatko-opiskelua, suurempaa työtoiminta ryhmää tai avotyötoimintaa.

Työtoiminnan sisältö painottuu nuoren yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Keittiö- ja asiakaspalvelutyössä sisältönä ovat esimerkiksi viikottaisen ruokalistan suunnittelu, ruokaostoksilla 
avustaminen, ruuanvalmistaminen, kattaus, keittiön jälkisiivous, kokousten ja juhlien valmistelu. Piha- ja puutarhatyössä toiminnan sisältönä ovat muun muassa kasvimaan huoltaminen ja piha-alueen työt  vuodenaikojen vaihtelun mukaan, kausittaisten työvaiheiden suunnittelu ja tarpeiden hankkimiseen osallistuminen, välineiden huoltaminen sekä pienet kiinteistön huoltamiseen liittyvät tehtävät.
Jokaisen työtoimintaryhmäläisen työpäivien määrä sekä päivien sisältö suunnitellaan yksilöllisesti tarpeen ja toimintakyvyn mukaan.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tandemi Oy (2421424-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Bea Harjamaa
040 714 6265
bea.harjamaa@tandemi.fi

Henkilörekisterin nimi

Tandemi Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tandemi Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
bea.harjamaa@tandemi.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna